2023 Yerel Yönetimler (Zabıta Şube Müdürü) 11. Grup 2'li SET GYS Soru Bankası ve Deneme SETİ

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
439,00TL /19,5x27,5 Ebat

Stok Miktarı:

Toplam fiyat:
Paylaş:

2023 Yerel Yönetimler (Zabıta Şube Müdürü) 11. Grup 2'li SET GYS Soru Bankası ve Deneme SETİ

19,5x27,5 ölçülerinde (En büyük Boyut) 1. Hamur Baskı 

Tüm gruplar yeni yayınlanan duyurudaki sorumlu olunan konular kapsamında çalışması yapılmıştır. Örneğin; Belediye Kanunundan 1. gruptan sınava katılacaklar ''Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları'' ile ''Belediyenin organları'' başlıklarından sorumlular. Kitap çalışmalarımız yukarıda verdiğimiz örnekte olduğu gibi her grup ayrı ayrı olacak şekilde tüm grupların sorumlu olduğu konu ve kapsamları titizlikle incelenerek çalışması tamamlanmıştır.

2023 YEREL YÖNETİMLER (Mahalli İdareler) 11. GRUP YAZILI SINAV KONULARI

1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI

BELEDİYE KANUNU

• Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

• Belediyenin Organları

• Belediye Teşkilatı ve Personeli

• Belediyenin Gelir ve Giderleri

• Belediye Bütçesi


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

• Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

• Büyükşehir Belediyesinin Organları

- Büyükşehir Belediyesi Teşkilatı ve Personeli

• Mali Hükümleri

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

• Belediye Vergileri

• Belediye Harçları

• Harcamalara Katılma Payları


UMURU BELEDÎYEYE MÜTEALLİK AHKÂMI CEZAİYE HAKKINDA 16 NİSAN 1340 TARİH VE 486 NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERINİ MUADDİL KANUN

İMAR KANUNU

• Yapı ve Yapı ile İlgili Esaslar

• İmar Planlarında Bakanlığın Yetkisi

• Otoparklar

• Çeşitli Hükümler


GECEKONDU KANUNU

• Belediyelere Arsa Sağlanması

• Arsaların Hangi Amaçla Kullanılabileceği

• Arsa Tahsisi Şart ve Şekilleri

• Ceza Hükümleri


ÇEVRE KANUNU

• Amaç ve Tanrılar

• Yüksek Çevre Kurulu ve Görevleri

• Çevre Korunmasına İlişkin Önlemler ve Yasaklar

• Cezai Hükümler


İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

• İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar

• Ruhsatın Düzenlenmesi ve Kesinleşmesi

- Başvuru ve Açılma Ruhsatı

- İkinci ve Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler

• İçkili Yer Bölgesi

- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Açılması

• Çeşitli Hükümler


BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ

• Zabıta Teşkilatının, Kuruluşu, Kadro ve Unvanları. Görev Alanları ve Çalışma Düzeni

• Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Sınav ve Atamaya ilişkin Esaslar

• Görevde Yükselme Esasları

• Personelin Hak ve Yükümlülükleri

• Çeşitli ve Son Hükümler


KABAHATLER KANUNU

• Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları

• İdari Yaptırımlar

• Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları

• Çeşitli Kabahatler


TEBLİGAT KANUNU

• Tebligatın Yapılması

• Elektronik Tebligat

• Tebliğinin İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina

• İmza Edemeyecek Durumda olmak


KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

- Trafik Zabıtasının Görev ve Yetkileri

• Motorlu Araçlara Ait Şartlar

• Araçların Muayenesi ve Muayene ye Yetkili Kuruluşlar

2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT

- 1982 Anayasasının Genel Esasları. Temel Hak ve Ödevleri

- 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları

• Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve Memurların Değerlendirilmesi

• Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kesinti Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi


3- ORTAK KONULAR

• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

• Halkla ilişkiler ve Davranış Kuralları

• Türkçe Dil Bilgisi ve Yarışma ile İlgili Kurallar


Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.