2023 Yerel Yönetimler (Zabıta Amiri) 10. Grup GYS Soru Bankası

(0 Yorumlar)

Lisans Merkezi:
tarafından üretilmiştir.

Fiyat:
349,90TL /19,5x27,5 Ebat

Stok Miktarı:

Toplam fiyat:
Paylaş:

2023 Yerel Yönetimler (Zabıta Amiri) 10. Grup GYS Soru Bankası 

19,5x27,5 ölçülerinde (En büyük Boyut) 1. Hamur Baskı 

Tüm gruplar yeni yayınlanan duyurudaki sorumlu olunan konular kapsamında çalışması yapılmıştır. Örneğin; Belediye Kanunundan 1. gruptan sınava katılacaklar ''Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları'' ile ''Belediyenin organları'' başlıklarından sorumlular. Kitap çalışmalarımız yukarıda verdiğimiz örnekte olduğu gibi her grup ayrı ayrı olacak şekilde tüm grupların sorumlu olduğu konu ve kapsamları titizlikle incelenerek çalışması tamamlanmıştır.

2023 YEREL YÖNETİMLER (Mahalli İdareler) 10. GRUP YAZILI SINAV KONULARI

1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI


BELEDİYE KANUNU

• Belediyenin Görev. Yetki ve Sorumlulukları

• Belediyenin Organları

• Belediye Teşkilatı ve Personeli

• Belediyenin Gelir ve Giderleri


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

- Büyükşehir Belediyesinin Görev. Yetki ve Sorumlulukları

- Büyükşehir Belediyesinin Organları

• Büyükşehir Belediyesi Teşkilatı ve Personeli

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

• Belediye Vergileri

• Belediye Harçları

• Harcamalara Katılma Payları


UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLIK AHKÂMI CEZAİYE HAKKINDA 16 NİSAN 1340 TARİH VE 486 NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUN


İMAR KANUNU

• Yapı ve Yapı ile İlgili Esaslar

• İmar P Yanlarında Bakanlığın Yetkisi

• Otoparklar


GECEKONDU KANUNU

• Belediyelere Arsa Sağlanması

• Arsaların Hangi Amaçla Kullanılabileceği

• Arsa Tahsis i Şart ve Şekilleri


ÇEVRE KANUNU

• Amaç ve Tanımlar

• Yüksek Çevre Kurulu ve Görevleri

• Çevre Korunmasına İlişkin Önlemler ve Yasaklar


İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

• İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar

• Ruhsattn Düzenlenmesi ve Kesinleşmesi

• Başvuru ve Açma Ruhsatı

• ikinci ve Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler

• İçkili Yer Bölgesi


BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ

- Zabıta Teşkilatının. Kuruluşu. Kadro ve Unvanları, Görev Alanları ve Çalışma Düzeni

- Görev. Yetki ve Sorumlulukları

• Görevde Yükselme Esasları

• Personelin Hak ve Yükümlülükleri


KABAHATLER KANUNU

• İdari Yaptırımlar

• Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları

• Çeşitli Kabahatler


TEBLİGAT KANUNU

• Tebligatın Yapılması

- Elektronik Tebligat

• Tebliğinin İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

- Trafik Zabıtasının Görev ve Yetkileri

• Motorlu Araçlara Ait Şartlar


2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT

• 1982 Anayasasının Genel Esasları. Temel Hak ve Ödevleri

• 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları

• Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve Memurların Değerlendirilmesi

-  Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kesinti Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi


3- ORTAK KONULAR

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

- Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları

• Türkçe Dil Bilgisi ve Yarışma ile İlgili Kurallar

Bu ürün için henüz bir inceleme yapılmamıştır.